مروری کوتاه بر زیست‌نامه آنتونی گیدنز (آثار، نظریات و مفاهیم اساسی)

نوع مقاله : تخصصی دانش پژوهی

چکیده

در تحقیق پیشرو تلاش شده است درباره زندگی‌نامه و محل تولد، آثار و تألیفات، نظریه­ها مفاهیم مطرح‌شده، تأثیرگذاری بر اندیشمندان و تأثیرپذیری از اندیشمندان دیگر یکی از اندیشمندان و نظریه‌پردازان مدرن جامعه‌شناسی به نام آنتونی گیدنز، کنکاش و بررسی مختصری انجام گیرد. درنتیجه می­توان بیان نمود تحقیق موردنظر دربرگیرنده موضوعات ذیل خواهد بود.
1- زندگی‌نامه آنتونی گیدنز 2- آثار وی 3- نظریه­ها و مفاهیم اساسی مطرح‌شده از سوی گیدنز 4- شخصیت­ها و اندیشمندان تأثیرگذار بر آنتونی گیدنز 5- اشخاص تأثیرپذیر از وی.
آنتونی گیدنز در علوم اجتماعی بعد از جنگ دوم جهانی یک پدیده محسوب می­شود و حدود سه دهه است که قدرت چشمگیری در جامعه‌شناسی پیداکرده است. وی یکی از نظریه‌پردازان اجتماعی برجسته و تأثیرگذار بر جامعه‌شناسی در چند دهۀ گذشته است که از این لحاظ می­توان او را با پارسونز، فوکو و هابرماس مقایسه کرد.