شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی)

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه ویراستار صفحه آرا
دوره انتشار
دو فصلنامه