اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی همت بناری

دکتری تخصصی استادیار/ رئیس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

ieasmiu.ac.ir

سردبیر

محمد یاسین بصیرت

مطالعات اجتماعی دانش پژوه /مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی

m.iasinbasirgmail.com

مدیر اجرایی

محمدرضا اکبری

مطالعات اجتماعی دانش پژوه / مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی

akbari714gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالقیوم آیتی

مطالعات اجتماعی دانش پژوه / مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی

ayatiqayomgmail.com

ویراستار

عبدالقیوم آیتی

مطالعات اجتماعی دانش پژوه / مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی

ayatiqayomgmail.com

صفحه آرا

عبدالقیوم آیتی

مطالعات اجتماعی دانش پژوه / مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی

ayatiqayomgmail.com