اعجاز تفسیر علمی قرآن کریم

نوع مقاله : تخصصی دانش پژوهی

چکیده

یکی از مسائل مهمی که اندیشمندان مسلمان را از آغاز نزول قرآن کریم به خود مشغول داشته است، موضوع تبیین وجوه اعجاز علمی قرآن کریم است؛ زیرا قرآن کریم از حیث اعجاز، وجوه متعدد دارد. وجوه آن به دلیل عظمت قرآن کریم و گستردگی آن برای انسان‌های اهل تدبر و بصیرت‌اند که در هر برهه از زمان، جنبه‌های جدیدی از اعجاز علمی قرآن کریم را آشکار می‌سازد.
وجوه دیگر آن‌هم به انسان برمی‌گردد، چون انسان ازنظر دانشی ضعیف و دارای محدودیت‌اند، حوزه شناخت او نسبت به مسائل جهان هستی و نیز اعتماد کافی بر ابزار شناخت انسانی (علم تجربی) باعث می‌گردد که میان پژوهشگران حوزه علوم قرآنی و مفسرین اختلاف‌نظر وجود داشته باشد.
وجوه دیگر آن به خود قرآن کریم برمی‌گردد، قرآن کریم مشتمل بر محتوای عالی و نکات دقیق و اسرارآمیز و پر از رموز لطیف از حکمت، امثال، قصص و استدلال است. بی‌تردید هر چه زمان بگذرد، عظمت قرآن و برخی از وجوه اعجاز علمی قرآن و سری از اسرار و رازهای نهفته آن آشکار می‌شود.
در این مقاله ضمن تعریف اعجاز علمی قرآن، نظریات مطرح‌شده به‌نقد هر یک از آن‌ها پرداخته و دیدگاه معتدل که همان برخورداری قرآن از اشارات علمی باشد برگزیده و نمونه‌های از آیات علمی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها