نگاهی به حضور استعماری آمریکا در افغانستان

نوع مقاله : تخصصی دانش پژوهی

چکیده

اولین بار مستشرقان‌آمریکایی در افغانستان، با اهداف تبشیری از طریق ترجمه و نشر کتاب مقدس به زبان پشتو، در بین مهاجران افغانی ساکن در هند وارد شدند؛ اما این تیر به هدف اصابت نکرد. پس‌ازآن با مطالعات مردم‌شناسانه روند افغانستان‌شناسی به‌منظور اهداف‌اقتصادی ادامه یافت. با کودتای‌نظامی کمونیست‌ها، اهداف‌اقتصادی جای خود را به اهداف‌سیاسی داد، آمریکا برای زمین‌گیر کردن ارتش‌شوروی در افغانستان با تمام امکانات از مجاهدین حمایت کرد. پس از خروج نیروهای شوروی و شکست دولت، دکتر نجیب الله و احساس پیروزی آمریکا، قضیه افغانستان از نگاه آن‌ها تمام‌شده تلقی گردید؛ لذا تمام کمک‌های خود را از مجاهدین قطع کرد. با شکست مجاهدین در برابر نیروهای‌طالبان و حمایت آن‌ها از القاعده و آماج قرار گرفتن منافع آمریکا در آفریقا و سپس، در درون خاک ایالات‌متحده آمریکا، زمینه برای مداخله‌نظامی‌آمریکا در افغانستان فراهم گردید. هم‌اکنون نزدیک به دو دهه از حضورنظامی‌آمریکا در افغانستان می‌گذرد قراین حاکی است به‌رغم موفقیت‌آمریکا در حوزه‌ی مداخله سیاسی (در عصر مجاهدین)، آمریکا در عرصه تبشیری و مداخله نظامی در افغانستان شکست‌خورده است.

کلیدواژه‌ها