مطالعه تطبیقی گونه‌شناسی گروه اجتماعی در گزاره‌های اجتماعی قرآن و جامعه‌شناسی معاصر (مطالعه موردی، سه جزء اول قرآن کریم)

نوع مقاله : تخصصی دانش پژوهی

چکیده

این تحقیق، به مطالعه تطبیقی گونه شناسی گروه­های اجتماعی، در گزاره‌های اجتماعی قرآن و جامعه‌شناسی معاصر، پرداخته است، موردمطالعه سه جزء اول قرآن کریم بوده است. سه نوع گروه (مؤمنین، کافرین و منافقین) در سه جزء اول قرآن کریم شناسایی‌شده است و با توجه به تعریف و ویژگی‌های گروه اجتماعی، در جامعه‌شناسی وجه اشتراک و جدایی شناسایی و تحلیل‌شده‌اند. روش تحقیق، کیفی- توصیفی با رویکرد مطالعه موردی اسنادی بوده است. بررسی نشان داد که باوجود جنبه‌های مشترک میان گزاره‌های قرآنی و جامعه‌شناسی معاصر، در ویژگی‌های گروه اجتماعی در جامعه، مانند اشتراک در رفتار و احساس همبستگی؛ جنبه‌های جداگانه نیز وجود دارد که جامعه‌شناسی معاصر، بر عوامل اجتماعی و ساختار مادی تأکید دارد، درحالی‌که جامعه‌شناسی قرآنی بر اعتقادات دینی اجتماعی و ساختار معنوی استوار است. شناسایی کننده گروه‌بندی افراد در جامعه‌شناسی معاصر، تجربی؛ براساس نژاد، جنسیت و جغرافیا و... است. شناسایی گروه‌بندی افراد در گزاره‌هایی اجتماعی قرآن، ایمان و عدم آن یا ضعف ایمان است، در جهت هدایت یا گمراهی افراد است که سرنوشت سعادت یا شقاوت آن‌ها را تعیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها