ماهیت نظام قانونگذاری در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه دکتری/ جامعةالمصطفی العالمیه(ص)/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی.

چکیده

 
ماهیت نظام قانون‌گذاری در اسلام، مبنای شکل‌گیری قانون در مرتبط بودن نظام قانون تشریعی با تکوینی در اسلام، به‌شمار می‌آید. تبیین این ارتباط، بستگی به روشن شدن ماهیت قانون‌گذاری در نظام اسلامی دارد. این مقاله درصدد آن بوده است که پایه‌های نظام قانون‌گذاری در اسلام را بررسی نماید. در این راستا با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی، توصیفی تحلیلی و اسنادی، گزاره‌های مرتبط با نظام قانون‌گذاری را با توضیح مفاهیم، تبیین رویکردها به ماهیت قانون‌گذاری، تبیین رویکرد ماهیت قانون‌گذاری در نظام اسلامی براساس این‌که توحید مبنای قانون‌گذاری در اسلام با هماهنگی نظام قانون‌گذاری تشریعی با تکوینی است و سلسله مراتب قانون‌گذاری در نظام اسلامی شامل ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان (ع) و ولایت تقنینی فقیه، پرداخته است.
 
 

کلیدواژه‌ها